חוזה אימון

אצל דנה וינטר כישורים חברתיים מתקיימות פעילות מגוונות לילדים ונוער בהתמחות בכישורים חברתיים והפרעות קשב וריכוז: אימונים אישיים, טיפולים רגשיים וכן קבוצות ללמידה חברתית רגשית, קבוצות לפיתוח מיומנויות חברתיות ופעילויות שונות להורים וילדים בשילוב ספורט ומשחק. 
שתהיה לנו עבודה משותפת פורה ויעילה!
חוזה למתן שרותי אימון/טיפול רגשי – מתאמנים קטינים
 1. האימון/טיפול

  1.2 אני אספק לילדתכם/ילדכם שירותי אימון/טיפול רגשי פנים אל פנים.
  1.3 שיטת הב.ר.י.א.ה הינה שיטה ייחודית שפותחה ע"י דנה וינטר בשיטה זו אנו מתמקדים ב- ביטחון עצמי. ר-רגש י-יכולת. א-אהבה עצמית. ה-הנאה/הנעה. בשיטה זו הילד יקבל ארגז כלים כדי שיוכל להפיק את המיטב שבו. השיטה מאפשרת לגלות ולהעצים יחד את התכונות והערכים שבו. לומדים להכיר את הערכים שבי, רגשות, מוטיבציה, מטרות, ניהול זמן, פירוש סיטואציות ופרשנויות, שיפור מיומנויות חברתיות וזאת בשילוב פעילות גופנית וכלבים.
  1.4 אני לא אהיה אחראית לתוצאות האימון/טיפול.
  1.5 אני מתחייבת לפעול במסגרת שעות האימון/טיפול כפי שסוכמה בינינו.
  1.6 במסגרת האימון/טיפול אני אהיה זמינה לשאלות/עדכונים  כפי שאוכל ובמסגרת השעות 8:00-21:00  למעט שבת (מכניסת השבת ועד צאתה). 

    2. הסדרי הסודיות

        2.1 אני מתחייבת לפעול על פי הקוד האתי של לשכת המאמנים בישראל, על פי עקרונות מקצוע האימון,
         ועל פי כל דין.
2.2 אני מתחייבת כי המידע שיגיע אליי במהלך האימון/טיפול יישמר בסוד אלא אם אקבל רשות מפורשת     מהמתאמן/ת (הילד/ה) לגלותו.
2.3 מובהר ומוסכם בזאת כי כל המידע שייחשף בפניי במהלך האימון/טיפול על ידי הילד/ה המתאמן/ת הינו סודי, לרבות כל הנוגע להשקפות עולמו/ה, דעותיו האישיות, ענייניו החברתיים וכד'. אתם תהיו זכאים לקבל ממני
2.4 דיווח על הפסקת האימון לפני תום התהליך ו/או על כל שינוי משמעותי שעלול לפגוע במתאמן/ת, בכם, ו/או באדם אחר. או על כל נושא אחר שיוסכם עליו יחד עם המתאמן/ת.
2.5 ברצוני להבהיר כי חובת הסודיות המתקיימת במסגרת יחסי האימון אינה בגדר חיסיון ולפיכך, במקרה שבו אדרש למסור מידע על פי דרישה של רשויות חוקרות בישראל ו/או להעיד בבית משפט, אהיה רשאית לחשוף את המידע שיידרש מבלי שהדבר ייחשב כהפרה מצדי של חובת הסודיות.
2.6 במקרה של חשש לעבירה על החוק או לנזק משמעותי למתאמן/ת או לכל אדם אחר, אהיה רשאית לנקוט בצעדים המתחייבים ולהשתמש במידע כדי למנוע את הנזק או לצמצמו, לרבות לדווח לרשויות. על פי חוק חובת הדיווח
2.7 מודגש כי במקרה שבו תהליך האימון של הילד/ה מתקיים/יתקיים במקביל לתהליך אחר (רפואי, נפשי או משפטי) – יש לזכור כי חשיפת המידע מתוך התהליכים הללו עלול לפגוע בהגנת החיסיון של הילד/ה.
2.8 אני אהיה רשאית לפנות לייעוץ ו/או להדרכה במהלך האימון, על פי שיקול דעתי, בכפוף לשמירה על כללי הסודיות.
2.9 הקלטת מפגשי האימון תיעשה אך ורק בהסכמה הדדית מראש.
 1. התחייבויות ההורים:
אתם, ההורים מצהירים בזאת כי ידוע לכם ששיתוף הפעולה שלכם הינו חיוני ביותר לתהליך האימון/טיפול, ולפיכך, הנכם מסכימים ומתחייבים:
3.1 לדווח לי ישירות על כל שינוי, תפנית או אירוע העלולים להשפיע על האימון (לרבות כל התחלה או הפסקה של טיפול פסיכולוגי, טיפול תרופתי, בעיות רפואיות, בעיות במשפחה ו/או אם קיים חשש להמשך מימון תהליך האימון על ידכם).
3.2 לסייע לילד/ה המתאמן/ת בין המפגשים השבועיים ו/או בהתאם להנחיותיי.

3.3 להקפיד על עמידה בלוחות הזמנים שייקבעו לפגישות האימון.
3.4 קשר עם מערכת החינוך:
על מנת לקדם את ילדכם באופן המקסימלי יש חשיבות רבה לקשר עם מערכת החינוך בה משתלב ילדכם, ולכן כדאי ליידע את המורה/הגננת אלו טיפולים ילדכם מקבל וכן לעדכן אותה מי המטפל ולעודד יצירת קשר.
 1. מועדי המפגשים והתשלום

  4.1 פגישות האימון תתקיימנה פעמיים לשבוע/שבועיים אצל דנה וינטר כישורים חברתיים או בית הילד/ה המתאמן/ת או מרכז פעילות אחר שעבר בדיקה ואישור של דנה לפעילות.
  4.2 משך כל פגישה כ-60 דקות. פגישת ההיכרות הראשונה תימשך עד שעה וחצי.
  4.3 התשלום עבור הפעילות יבוצע מראש ע"י מזומן/שיקים/כ.אשראי
  4.4 מפגשי  הכרות ו/או עדכון ההורים יחויבו בתשלום נוסף ע"ס 350 ש"ח לשעה 

   5איחורים, ביטולים, הפסקת יחסי האימון
5.1 הפסקת תהליך האימון על ידכם ו/או על ידי הילד/ה המתאמן/ת או ע"י תיעשה בהודעה מראש של שבעה ימים לפחות, והפגישה המתוכננת האחרונה תהיה פגישת הסיכום.

5.2 במקרה של ביטול או דחייה של פגישת אימון "ברגע האחרון" (בתוך 24 שעות מהמועד שנקבע לה מראש) על ידכם ו/או על ידי הילד/ה המתאמן/ת, תחוייבו בתשלום עבור מפגש אימון שבוצע בפועל.

5.3 זמן איחור של המתאמן / ת למפגש אימון יהווה חלק משעת האימון המתוכננת.

5.4 המאמן/ת יהיה רשאי להפסיק את תהליך האימון ואת ההתקשרות עם ההורים במקרים הבאים:
5.4.1 בכל מקרה בו לא יתקיים שיתוף פעולה מלא בין המתאמן/ת למאמן ו/או בין הורי המתאמן /ת למאמן; במקרה שבו לא יבוצעו תשלומים במועד .
5.4.2 במקרה של חשש לביצוע עבירה ו/או במקרה של חובת דיווח על פי חוק.
5.4.3 במקרה של חשש לנזק משמעותי למתאמן/ת ו/או לאדם אחר.
5.4.4 חוסר עקביות מצדכם בהגעה לטיפולים יביא להפסקת הטיפול

   6. הצהרת בריאות
6.1 אני מצהיר כי לא ידוע לי בעיה או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת ממנה סובל/ת בני/בתי המחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד במסגרת האימון/טיפול.

6.2 במידה ולבני/בתי מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת המחייבת התייחסות ו/א וטיפול מיוחד במסגרת האימון/טיפול יש לצרף אישור רפואי המעיד על יכולתו להתאמן.

6.3 במידה ויש לילד טיפול תרופתי או ידוע על דרך התמודדות עם בעיות/התקפים וכד' אני מתחייב לעדכן את המאמנת.
6.4 אני מתחייב/ת להודיע על כל שינוי או הגבלה זמניים או קבועים שיחולו במצבו הבריאותי של בני/בתי.
6.5 אני מתחייב/ת להודיע במידית למאמנת על כל שינוי במצבו הבריאותי של בני/בתי ועל כל בעיה ו/או מגבלה שתתגלה וזאת מיד עם התגלותה. בכל מקרה של מגבלה ו/או בעיה רפואית הנני מתחייב/ת לחתום על כתב התחייבות מיוחד ביחס לילד/ה עם מגבלה רפואית שיימסר לנו ולנהוג בהתאם לאמור בו.